Освіта іноземних громадян


Студентам із країн візового режиму надається візова підтримка Українським державним центром міжнародної освіти.

      Для отримання запрошення на навчання потрібно подати в навчальний заклад такі документи:
       • заяву;
       • копію паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу;
       • копії документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;
       • копії документа про результати незалежного тестування (за наявності);
       • копію письмової згоди на обробку персональних даних (зразок українською, російською, англійською та французькою мовами дивись у додатках);
       • копії свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності).
       Приймальна комісія навчального закладу розгляне твої документи і зробить висновок щодо видачі запрошення. Запрошення буде дійсним протягом 6 місяців із дня його видачі.
       Для зарахування до навчального закладу іноземець подає такі документи:
       • 1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
       • 2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
       • 3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
       • 4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
       • 5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
       • 6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
       • 7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
       • 8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
       • заяву у паперовій формі.

       To receive an invitation to study, you have to submit the following documents to the educational institution:
       • application;
       • a copy of a foreigner's passport or other identity document;
       • copies of a document on previous education with grades (scores) or academic transcript obtained from academic disciplines;
       • copies of the document on the results of independent testing (if any);
       • written consent to the processing of personal data (sample in Ukrainian, Russian, English and French, see appendices);
       • copies of the certificate of completion of language training (if available).
       The admissions committee of the educational institution will consider your documents and make a conclusion on the issuance of the invitation. The invitation will be valid for 6 months from the date of its delivery.
       Visa support is provided to students from visa countries by the Ukrainian State Center for International Education.
       To enroll in an educational institution, a foreigner submits the following documents:
       1) a document (original and its copy) on the previously obtained educational (educational-qualification) level, on the basis of which the entry is made;
       2) appendix (original and its copy) to the document on the previously obtained educational (educational-qualification) level, on the basis of which the entry is made (if any);
       3) academic certificate delivered by a foreign / Ukrainian educational institution (in case of transfer or renewal to study, starting from the second year, an academic certificate is attached);
       4) the original and a copy of the document, which contains information about the content of the curriculum at the previous level (degree) of higher education, received credits, duration of study and academic performance (in the absence of this information in the appendix to the document on education should be attached), obtaining a master's degree or postgraduate education, if the lack of this information makes it impossible to recognize the qualification of the document;
       5) a copy of a passport document of a foreigner or a document certifying a stateless person;
       6) health insurance policy, unless other is provided by international agreements of Ukraine;
       7) 4 photographs measuring 30 x 40 mm;
       8) a copy of the certificate of a foreign Ukrainian (if any);
       9) statement in paper form
      
      


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]