Новини

      12 травня 2017 р., у Всесвітній день медичної сестри, в залі засідань вченої ради КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради відбулося спільне розширене засідання круглого столу «Від ступеневої медсестринської освіти – до професіоналізму».
      Метою даного заходу було привернути увагу до значущості професії «медична сестра», ролі ступеневої медсестринської освіти, яка забезпечить професійне зростання, підкреслити авторитет та розширити спектр діяльності медичної сестри.
      У круглому столі взяли участь представники ректорату, методисти, викладачі, студенти та випускники 2012 року спеціальності 8.12010006 «Сестринська справа» освітнього ступеню «магістр».
      КВНЗ “Житомирський інститут медсестринства” – перший в державі навчальний заклад, який запровадив ступеневу медсестринську освіту від молодшого спеціаліста, бакалавра до фахівців з вищою освітою – магістрів за спеціальністю «Медсестринство», що відповідає європейським і світовим освітнім стандартам. При контингенті студентів закладу до 2000 осіб, питома вага бакалаврів та магістрів у ліцензованому обсязі становить 40 %.
      Шатило В.Й. – Заслужений лікар України, д.м.н., професор, ректор КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради у вступому слові до присутніх наголосив, що завдяки зусиллям провідних спеціалістів України з медсестринської освіти, дієвої підтримки всіх, хто має безпосереднє відношення до підготовки сестринського персоналу вдалося з 2008 р. розпочати реформу системи медсестринської освіти в Україні у відповідності до загальноєвропейських стандартів і стандартів розвинутих країн світу. Своє чільне місце у підготовці бакалаврів та магістрів сестринської справи зайняв КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради, як вищий медичний навчальний заклад нового типу в Україні.
      Гордійчук С. В., проректор з навчальної роботи КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради, к. б. н., доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін відзначила, що сьогодні ми можемо поділитися досвідом як інститут медсестринства, який пройшов шлях вирішення досить складних завдань з підготовки науково-педагогічних кадрів (планування досліджень і захист наукових ступенів); формування професорсько-викладацького складу інституту, кафедр, науково-навчальних підрозділів; удосконалення організаційної структури; оновлення матеріально-технічної бази до рівня вимог вищої освіти; впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес.
      Шарлович З.П. – к.п.н., завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради зупинилася на необхідності безперервного підвищення кваліфікації спеціалістів медсестринства впродовж життя, що сприятиме зростанню їх професійній майстерності.
      Махновська І.Р., к.п.н., методист інституту, розкрила основні аспекти та напрями запровадження ступеневої медсестринської освіти, що дало можливість змінити усталені стереотипні уявлення про роль медсестри в комплексі лікувально-діагностичних, профілактичних, реабілітаційних та медико-соціальних заходів; переосмислити практичну роль медсестри-лідера (бакалавра, магістра); оновити стандарти їхньої професійної поведінки, її обсяги і методи; виникнення нового психологічного підґрунтя професійних ролей медсестер різного рівня освіти; в освітньому процесі щорічному збільшенні питомої ваги викладачів-медсестер з освітнім ступенем «магістр».
      Свиридюк В.З., д.м.н., професор, проректор з наукової роботи КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради, зупинився на питаннях наукової діяльності студентів та науково-педагогічних кадрів. З 2010 по 2015 роки в інституті захищено 122 магістерські роботи зі спеціальності «Медсестринство», присвячені розвитку медичної освіти і практичної діяльності медичних сестер. Це перші паростки досліджень студентів магістратури, які повинні продовжитись в аспірантурі, докторантурі з медсестринства і забезпечити подальший науково-обгрунтований розвиток медсестринства в державі.
      Результати виконаних досліджень і проблематика, яка досліджується дають підстави вважати, що підготовка медичних сестер в умовах ступеневої освіти – це частина цілісного педагогічного процесу у вищій школі, – тісно пов’язаний з практичною професійною діяльністю медсестер і потребує багатовекторного наукового обгрунтування як в педагогіці, так і стандартів практичної діяльності та менеджменту в медсестринстві.
      В обговоренні взяли участь студенти 201 гр. спеціальності 223 «Медсестринство», спеціалізації «Сестринська справа», освітнього ступеню бакалавр, кваліфікації «сестра медична» Андрусова Альона і Кривой Владислава та випускники 2012 року Андрушкевич Л. В. – сестра медична старша відділення для хворих на хіміорезистентний туберкульоз з ліжками для паліативного лікування обласного протитуберкульозного диспансеру, Білім Н. В. – директор медичного Центру «Відновлення», Дронова О. В. –викладач медсестринства в педіатрії, дерматовенерології, оториноларингології та офтальмології Конотопського медичного училища, Калинич Т. Ю. – викладач основ медсестринства Закарпатського державного базового медичного коледжу; медична сестра Кордиш Н. М., Ляшенко І. М. – сестра медична ЛОР відділення обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського, викладач Житомирського базового фармацевтичного коледжу, Матердей О. Я. – викладач медсестринства в хірургії КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства», Поліщук Н. В. – ембріолог медичного центру «Матерна». Учасники круглого столу переконані, що з розвитком суспільства зростає попит на медсестринські послуги, а сфера діяльності медсестринства в охороні здоров'я вимагає від спеціалістів медсестринства не тільки високопрофесійної опіки, що базується на широкому спектрі компетенцій медичних сестер, а й розширення повноважень у сестринській справі як самостійної професії, де б фахівці могли себе реалізувати крівниками в закладах охорони здоров'я (на будь-якому рівні), які володіють задатками лідера і менеджера; викладачами вищих медичних навчальних закладів, а також науковцями з медсестринства.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]