Новини

      З метою вивчення пропозицій щодо працевлаштування майбутніх випускників – магістрів громадського здоров’я, які навчаються у Житомирському медичному інституті на кафедрі «Громадське здоров’я», в КНП «Обласний центр громадського здоров’я» Житомирської обласної ради проведено круглий стіл за участі представників кафедри «Громадське здоров’я». У роботі круглого столу взяли участь: директор КНП «Обласний центр громадського здоров’я», к. мед. н. Зарицький Олександр Миколайович, завідувач кафедри «Громадське здоров’я», к. мед. н. Киричук Іван Миколайович, методист вищої категорії, к. пед. н. Махновська Ірина Романівна, асистент кафедри, к. мед. н. Богдан Олександр Володимирович, асистент кафедри Табачук Людмила Петрівна.
       У межах обговорення Махновська І.Р. ознайомила присутніх з освiтньо-професiйною програмою, розробленою з урахуванням вимог ринку праці та Стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, що затверджений Наказом МОН України від 12 грудня 2018 року № 1383.
       Діяльність фахівця громадського здоров’я включає: організаційні, дослідницькі, аналітичні, комунікаційні, адміністративно-господарські (управлінські) функції із забезпечення громадського здоров’я населення, проведення інформаційної роботи, дотримання принципів професійної деонтології, постійне підвищення професійного рівня тощо. Реалізація освітньо-професійної програми за цією спеціальністю дозволить здобувачам вищої освіти забезпечити досягнення передбачених програмних результатів навчання та набути програмних компетентностей (інтегральної, загальних, спеціальних), необхідних для успішної діяльності в майбутньому.
       Освітньо-професійна програма регламентує цілі, зміст, умови та технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки випускника за даною спеціальністю.
       Киричук І.М., к. мед. н., завідувач кафедри «Громадське здоров’я» Житомирського медичного інституту ознайомив присутніх з характеристиками обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, що вивчаються магістрами. На підставі освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в Житомирському медичному інституті розроблено навчальний план, який передбачає засвоєння студентами 120 кредитів загальним обсягом 3600 годин.
       Надано коротку характеристику обов’язкових навчальних дисциплін:
       Громадське здоров’я, вступ - метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з базовими поняттями громадського здоров’я та детермінантами, що впливають на формування здоров’я, комплексом процедур та заходів, що реалізуються державними та недержавними інституціями для зміцнення здоров'я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднаних зусиль усього суспільства.
       Біостатистика – метою навчальної дисципліни є підготовка конкурентоспроможного, висококваліфікованого, компетентного фахівця освітнього ступеня магістр, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі громадського здоров'я, визначати детермінанти, що на нього впливають, вирішувати практичні проблеми і задачі діяльності із застосуванням системних знань з курсу «Біостатистика».
       Ділова англійська мова – метою вивчення навчальної дисципліни є впровадження сучасних освітніх стандартів, що дозволяє формувати компетентного спеціаліста, здатного ефективно і продуктивно мислити, застосовувати знання в головних напрямах майбутньої фахової англомовної діяльності, а саме: сформувати навички використання знань з англійської мови як у процесі повсякденного спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань в галузі громадського здоров'я, так і на етапі підготовки до участі у міжнародних конференціях, проєктах та дискусіях, а також навчити слухачів проводити письмовий обмін діловою інформацією.
       Організація охорони здоров’я України – вивчення детермінант, що впливають на здоров'я населення, організації управління, експертна, контрольно-аналітична, проєктна, науково-дослідна діяльність у сфері громадського здоров'я та промоції здоров'я.
       Епідеміологія інфекційних та неінфекційних хвороб, розладів психіки та поведінки – метою навчальної дисципліни є: визначити пріоритетні проблеми профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, розладів психіки за групами та нозологічними формами, трактувати епідеміологічну, соціальну та економічну значущість окремих нозологічних форм. Вміти оцінювати організацію і проведення протиепідемічних заходів. Інтерпретувати причини виникнення інфекційних захворювань і закономірності розвитку епідемічного процесу.
       Інформатизація в охороні громадського здоров’я та комунікації в системі громадського здоров’я – метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними інформаційними технологіями та тенденціями їхнього розвитку, принципами побудови інформаційних моделей та методами їх дослідження, принципами обробки медичної інформації в професійній діяльності; формування знань студентів з комп'ютерної грамотності та навичок використання програм системного призначення при вирішенні задач з питань громадського здоров'я; ознайомлення студентів з можливими сферами застосування інтелектуальних систем. Розвивати вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати, систематизувати інформацію; знайомити студентів з сучасними інформаційними системами, з етичними та нормативно-правовими принципами управління інформацією з питань громадського здоров'я.
       Організація медико-соціологічного наукового дослідження – метою вивчення дисципліни є: опанування студентами основ наукових досліджень, зокрема понять науки, методики наукових досліджень, самостійної роботи над літературними джерелами, планування та організація наукового експерименту, обробка експериментальних даних, формування в студентів-медиків умінь аналізувати науково-інформаційну літературу, висвітлювати результати науково-теоретичних і дослідницьких пошуків у курсовій, дипломній, магістерській роботах, наукових розвідках тощо.
       Основи педагогіки вищої школи – метою навчальної дисципліни є формування в студентів наукового світогляду; оволодіння науковою педагогічною термінологією; розвиток інтелекту; розвиток педагогічної ерудиції; підготовка до майбутньої професійної діяльності, до життя в сучасному суспільстві.
       Управління якістю життя – метою вивчення дисципліни є формування в студентів системи знань з теорії та методології управління якістю життя, принципів побудови та функціонування системи управління якістю життя, забезпечення вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо сучасних систем управління якістю життя.
       Моніторинг та оцінка в системі громадського здоров’я – метою вивчення дисципліни є: підготовка фахівців спеціальності 229 «Громадське здоров’я» за освітнім ступенем магістр відповідно до державних стандартів (Стандарту вищої освіти та ОПП), ознайомлення з базовими поняттями про моніторинг та оцінку в системі громадського здоров'я, історією виникнення, суттю та метою впровадження МіО, правовими засадами, основними компонентами, інструментами та поняттями МіО з метою використання в професійній практиці для формування програм у сфері громадського здоров’я, ефективної результатів оцінки.
       Також завідувач кафедри ознайомив присутніх з характеристикою вибіркових навчальних дисциплін.
       Екологія людини – метою навчальної дисципліни є створення ант ропоекологічного моніторингу — системи спостережень за змінами процесів життєдіяльності людей у зв'язку з дією на них різних факторів довкілля, а також спостережень та оцінок умов середовища, які впливають на здоров'я населення, зумовлюють поширення захворювань. Складання медико-географічних карт, що відображають територіальну диференціацію захворювань населення, пов'язаних з погіршенням якості довкілля. Зіставлення медико-географічних карт з картами забруднення довкілля і встановлення кореляційної залежності між характером і ступенем забруднення різних природних компонентів соціоекосистем та відповідними захворюваннями населення. Визначення науково обґрунтованих значень гранично допустимих техногенних навантажень на людський організм.
       Геріатрія – метою навчальної дисципліни є підготовка конкурентноспроможного, висококваліфікованого, компетентного фахівця, здатного вирішувати практичні проблеми і задачі діяльності у галузі громадського здоров’я із застосуванням положень теорій та методів фундаментальних, медичних та клінічних наук. Набуття системних знань з курсу геріатрії є невід'ємною складовою частиною навчання і об'єктивної оцінки фахової придатності та майстерності майбутнього магістра громадського здоров’я.
       Профілактика в системі громадського здоров’я – ознайомлення з базовими поняттями профілактики в системі громадського здоров’я, формування здатності застосовувати набуті знання, уміння та навички з дисципліни для проведення науково-практичних досліджень у сфері громадського здоров’я, визначення екологічних, соціально-економічних та медичних детермінант здоров’я; організації і проведення профілактичних заходів; формування в населення здорового способу життя та відповідального ставлення до особистого здоров’я; створення умов та забезпечення міжсекторальної взаємодії в інтересах здоров’я населення.
       Організація протиепідемічних заходів – підготовка фахівців, які володіють системою базових теоретичних і практичних знань з теорії механізмів передачі та розповсюдження збудників інфекційних захворювань серед людей, практичними вміннями та навичками з планування і здійснення протиепідемічних та профілактичних заходів з метою розриву епідемічного процесу під час виникнення та поширення інфекційних хвороб, у тому числі тих, що мають міжнародне значення, та при виникненні надзвичайних ситуацій.
       Паліативна допомога – мета вивчення навчальної дисципліни полягає в розкритті різноманітності і типології людського життя, поглибленні уявлень про основні психологічні підходи до розуміння особистості, виявленні умов її становлення, функціонування та розвитку особистості.
       Економіка громадського здоров’я – підготовка конкурентоспроможного, висококваліфікованого, компетентного фахівця, який опанував категорії, принципи та методи економічної теорії та маркетингу в їх застосуванні до охорони здоров’я як системи та набув уміння і навичок щодо економічного аналізу і маркетингової діяльності галузі на мікро- та макрорівні.
       Психологія праці – метою дисципліни є ознайомлення з сутністю і психологією трудової діяльності, проблемами професійного становлення особистості в процесі праці, а також облік психічних станів та динаміки працездатності людини.
       Політика, етика, управління в системі громадського здоров’я –розкриває сутність та особливості планування, реалізації та моніторингу діяльності персоналу в галузі громадського здоров’я на принципах етики, направленої на формування умінь у майбутнього спеціаліста ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення.
       У межах роботи круглого столу Зарицький О.М. відзначив: «Обласний центр громадського здоров’я» буде одним з перших роботодавців для випускників кафедри «Громадське здоров’я». Ми уклали з Житомирським медичним інститутом угоду про співпрацю та партнерство і готові приймати студентів для проходження виробничої практики, стажування, надання статистичних матеріалів та інформації для потреб викладачів та студентів під час навчального процесу та підготовки магістерських наукових робіт. Фактично наша співпраця почалась з моменту відкриття кафедри «Громадське здоров’я» в Житомирському медичному інституті».
       Також пан Зарицький вніс наступні пропозиції:
       - У зв’язку з доведеною ефективністю вакцинації дівчаток у віці 9-15 років проти папіломавірусу з метою профілактики раку шийки матки у дорослому віці запропоновано включити окреслену проблему до тематики кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр. Ця тема потребує практичної реалізації на території області, тому що це інвестиція в майбутнє здоров’я жінок.
       - У процесі становлення та організації діяльності Обласного центру громадського здоров’я існує гостра потреба в розробці відповідного програмного забезпечення для обробки даних та автоматизації процесів у сфері громадського здоров’я. Запропоновано до тематики магістерських робіт внести наступні теми: «Обробка даних в галузі громадського здоров’я (неінфекційні захворювання)», «Програмне забезпечення та автоматизація процесів у сфері громадського здоров’я (неінфекційні захворювання)».
       - З метою набуття практичних навичок здобувачами вищої освіти, ввести в робочу програму науково-виробничої практики наступні дисципліни: «Епідеміологія неінфекційних та інфекційних хвороб, розладів психіки та поведінки», «Моніторинг та оцінка в системі громадського здоров’я», «Управління якістю життя».
       Учасники круглого столу підтримали пропозицію директора КНП «Обласний центр громадського здоров’я» Житомирської обласної ради про необхідність щорічного проведення робочих зустрічей працівників кафедри «Громадське здоров’я» із адміністрацією КНП «Обласний центр громадського здоров’я» та іншими стейкхолдерами на теренах Житомирської області з питань покращення практичної підготовки магістрів громадського здоров’я та їх працевлаштування.


Наші соцмережі

Наша адреса

Адреса:Україна, м. Житомир, 10002,
вул. Велика Бердичівська, 46/15.
Телефон: +38 (0412) 43-08-91
Факс:+38 (0412) 43-08-91
Інше:+38 (0412) 46-19-81
E-mail: [email protected]